Vedtægter

§1

Klubbens navn: Ommersyssel Rideklub (OMR)

Hjemsted: Randers Kommune

Stiftelsesdato: 26. Juni 1979

§2

Klubbens formål er:

  • At fremme interessen for ridesporten
  • At samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt
  • At opøve navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje
  • At oplære børn og unge til medbestemmelse og medansvar i forhold til egen læring, foreningens sociale liv og vækst og det omgivende samfund.

§3

Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4

Rideklubben optager medlemmer i alle aldre. Man er juniormedlemmer til og med det år, man fylder 18 år. Juniorer er ikke valgbare til bestyrelsen, og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog § 8 b.

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra

forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måned varsel til 1. Januar.

§5

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på generalforsamlingen. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted; men Forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

§6A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere omfang, dog max 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemningen finder sted.

§6B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og udtale sig.

§6C

I det af § 6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund.

§7

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen, og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

Kontingentet opkræves helårligt forud, og er forfalden til betaling 1. Februar.

Er kontingentet ikke betalt senest til generalforsamlingen, ophører vedkommendes medlemsrettigheder og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentbeløb indtil lovlig udmelding har fundet sted.

Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser med ansvar overfor generalforsamlingen.

§8A

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer.

Valgbar til bestyrelsen er:

a)       Medlemmer, der er fyldt 18 år

b)       Æresmedlemmer jf. §5

På generalforsamlingen vælges bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer, der afgår skiftevis. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren kan vælges uden for bestyrelsen og har i så fald ikke stemmeret.

Bestyrelsen er forpligtet til at nedsætte udvalg til varetagelse af klubbens daglige drift. Eks. Hesteudvalg, Staldudvalg, Vedligeholdelsesudvalg, Stævneudvalg, PR udvalg. Udvalgsmedlemmer findes i kredsen af forældre og folk, der støtter klubbens arbejde..

Der afgår i lige år 2 og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer.

I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante supplerer bestyrelsen sig selv ind til næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

§8B

Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant, hvis opgave det er, at nedsætte et juniorudvalg og være forbindelsesled til bestyrelsen.

Juniorudvalget består af 5-7 medlemmer.

De valgte må ikke være fyldt eller fylde 18 år i det år, de vælges.

Hvert år afgår 1 juniorrepræsentant.

§9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder i formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Referatet udsendes straks efter hvert møde til samtlige bestyrelsesmedlemmer og kassereren, hvis denne er valgt udenfor bestyrelsen.

Ved møde med enkeltpersoner og offentlige myndigheder føres referat, som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og indføjes i protokollen.

Protokollen underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde.

§10

Bestyrelse disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand/næstformand, kasserer, der tegner foreningen og er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom i medfør af lovens

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for klubbens udestående.

§11

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen senest 14 dage før.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan fremsættes på denne eller indsendes til bestyrelsen senest 31. Januar. Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt.

Medlemmer af rideklubben over 18 år(forældre/værge til medlemmer under 18 år) har stemmeret og er valgbare.

Valgbarhed kræver personligt fremmøde eller skriftlig tilkendegivelse inden generalforsamlingen påbegyndes.

Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter.
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af juniorrepræsentanter og junior suppleanter.
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Evt.

§12

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene indberettes til DRF og kommunen.

Alle medlemmer skal gøres bekendt med klubbens aktuelle vedtægter.

§13

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. December. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af valgte revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens godkendelse og fremlægges i klubhuset tillige med forslag til budget for det kommende år.

§14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgår skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§15

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages med simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde almennyttige ridesportslige aktiviteter i OMR´s nærområde.